• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 
   Home เกี่ยวกับสหกิจศึกษาฯ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย admin   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 03:51 น.

งานสหกิจศึกษาและการฝึกงาน


ประวัติความเป็นมา

สหกิจศึกษาเป็นการเรียนการสอนซึ่งนำวิธีการผสมผสานการเรียนในห้องเรียนร่วมกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการนี้ เริ่มต้นพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2446-2452 เรียกว่าระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา ระบบนี้ก้าวหน้ามากเนื่องจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล และความร่วมมือจากสถานประกอบการ ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษาทั่วโลกจำนวนร้อยละ 33 นำระบบสหกิจศึกษามาใช้ และพัฒนาไปจนถึงระดับที่มีการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ในระดับนานาชาติ


หลักการและเหตุผล

สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน และทำให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามที่สถานประกอบการต้องการมากที่สุด การส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและมหาวิทยาลัยฯ
สหกิจศึกษาเป็นกลไกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยวิธีการของสหกิจศึกษาจะเน้นที่ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา ในรูปแบบที่มีค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

4. เพื่อเป็นการส่งเสริม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการโดยผ่านนักศึกษาผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้น 

 

ลักษณะการดำเนินงาน

1. ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสถานประกอบการ (โดยยังมีสถานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย)

2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน โดยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน

3. ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ

4. ทำงานเต็มเวลา (Full Time)

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา ( ไม่น้อยกว่า 18 สัปดาห์) 

 

ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาที่เรียนเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน

2. เกิดการเรียนรู้เข้าใจระบบงานมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นมีความรับผิดชอบ

และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการ

3. ส่งผลให้มีผลการเรียนดีขึ้นหลังการปฏิบัติงาน เนื่องด้วยมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นจากประสบการณ์

การปฏิบัติงานจริง

4. มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

5. เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล (Communication Skills)

6. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้อง เนื่องจากได้รับทราบความถนัดของตนเองมากขึ้น

7. ได้ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

8. สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่มากกว่า และมีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จ

การศึกษาผลการเรียนวิชาชีพเลือก ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

o   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิชาชีพเลือก 1 วิชา ต้องไม่ต่ำกว่าเกรด D

o  สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการเรียนรายวิชาที่ต้องได้ไม่ต่ำกว่า เกรด C  มีรายวิชา ดังต่อไปนี้

                988-240 การวิเคราะห์มลสารในสิ่งแวดล้อม (Environmental Pollutant Analysis)

                988-241 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางน้ำ (Water Pollution Management Technology)

                988-340 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางอากาศ (Air Pollution Management Technology)

                988-341 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology Laboratory)

                                         988-351 การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid and Hazardous Waste Management)

                                         988-470 กฎหมาย นโยบาย และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Law, Policy and Environmental Ethics)

                                         988-230 ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental of Geoinformatics)

o  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ผลการเรียนรายวิชาที่ต้องได้ไม่ต่ำกว่า เกรด C  มีรายวิชา ดังต่อไปนี้

                                         988-128 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Management)

                988-230 ภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (Fundamental of Geoinformatics)        

                988- 330 การรับรู้ระยะไกล 1 (Remote Sensing I)   

                988- 331 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:28 น.
 

บริการจากสหกิจศึกษา

DOWNLOAD-ZONE
CHECKING-ZONE

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2027
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2950
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4977
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24797
mod_vvisit_counterเดือนนี้101722
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว105587
mod_vvisit_counterทั้งหมด2398049
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2553