การสัมมนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 พิมพ์
เขียนโดย กมลวรรณ   
วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 03:03 น.
 
การสัมมนาผลงานทางวิชาการของนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 สาขา SE, EB รหัส 53 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2556 มีหลักปฏิบัติดังนี้

- นักศึกษาใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ ไม่เกิน 10 นาที ต่อกลุ่ม (1 สถานประกอบการ) คือ ถ้า 2 คน อยู่ในสถานประกอบการเดียวกัน ให้ร่วมกันนำเสนอผลงาน ส่วนสถานประกอบการใดที่นักศึกษาไปคนเดียวก็จะนำเสนอคนเดียวโดยใช้เวลาเท่ากัน (นำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ ไม่เกิน 10 นาที)

- รับลงทะเบียน เวลา 8.00 -8.30 น.

- แบ่งห้องสัมมนาเป็น 3 ห้อง ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าอยู่ห้องใด ส่วนลำดับการนำเสนอขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ประเมินของแต่ละห้องเห็นสมควร

ห้องสัมมนาดังนี้ค่ะ
กลุ่มสัมมนาสหกิจศึกษา SE_EB 53