task

การสนับสนุนการดำเนินงานในงานหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา 

 1.  ประสานงาน ตอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการสอบถามมาจากหน่วยงาน/คณะ

 2.  งานประชุม เช่น การประชุมคณะกรรมการจำทำหลักสูตรใหม่ คณะกรรมการปรับปรุง
      หลักสูตร   การประชุมคณะกรรมการวิชาการวิทยาเขตภูเก็ต  ฯ 

 3.  การเปิด-ปิดหลักสูตร การเปิด-ปิด รายวิชา

 4.  การตอบข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับการสอบถามมาจากกองบริการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย ฯ

 5.  การจัดทำต้นฉบับคู่มือการศึกษาประจำปี สำหรับนักศึกษาและหน่วยงาน

 6.  การจัดทำแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี(สมอ. 07-02) และ
     แบบรายงานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรระดับปริญญาโท (สมอ. 07-04) ประจำภาค
     การศึกษา

 7.  การเกษียนหนังสือ/การทำหนังสือออกในแต่ละวัน

 8.  การกรอกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรใน website

 9.  การทำสำเนาหลักสูตร

10. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย     

11. รับผิดชอบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทั้งหมดของหลักสูตร

 

 

Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา