office

   green_dot  กองบริการการศึกษา (กบศ.)
   green_dot  งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ วิทยาเขตหาดใหญ่
   green_dot  คณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตหาดใหญ่
   green_dot  บัณฑิตวิทยาลัย (บว.)
   green_dot  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
   green_dot  สำนักงาน ก.พ.
   green_dot  สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
   green_dot  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
   green_dot  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
   green_dot  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

คณะต่าง ๆ ในวิทยาเขตภูเก็ต

  green_dot  วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
  green_dot  คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  green_dot  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  green_dot  คณะวิเทศศึกษา
  green_dot  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

วิทยาเขตต่าง ๆ

  green_dot  วิทยาเขตหาดใหญ่
  green_dot  วิทยาเขตปัตตานี
  green_dot  วิทยาเขตตรัง
  green_dot  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

 

Calendar

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา