ข้อมูลหลักสูตรโดยภาพรวม ปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต


คณะ/ภาควิชา

ระดับปริญญาตรี 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาเอก 

 1. คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

จำนวน 5 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวน 1 หลักสูตร

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม2. คณะการบริการและการท่องเที่ยว


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

จำนวน 2 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จำนวน 1 หลักสูตร

1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)3. คณะวิเทศศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

จำนวน 4 หลักสูตร

1. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ: จีน (หลักสูตรนานาชาติ)

2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
- วิชาเอกวิเทศธุรกิจ: เกาหลี
- วิชาเอกเกาหลีศึกษา 

4. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

จำนวน 1 หลักสูตร

1. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์